نمیدونم چرا هروقت یخچال رو تمییز میکنم،بزرگتر میشه و جا برا همه مواد غذایی باز میشه؟!!!!!

متفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکر