سلام

آخر چشممان درد گرفت از بس به آسمون نگاه کردم تا شاید قطره ای بارون بیاد

به این پیش بینی های هواشناسی نمیشه اطمینان کرد

پارسال عاشورا شله زرد پختم و بیرون پخش کردیم اما امسال دلم میخواد تاسوعا عدس پلو بدم البته چون دست تنها هستم زیاد نمی تونم بپزم به همسایه های ساختمون میدم مامانم اینا

مامانم گفت که برم خونشون بپزم اما میدونید چیه اگه برم اونجا همه کمکم میکنند و تقریبا من کاری نمی کنم برا همین دوست دارم خونه خودم بپزم که همه کارشو من و دومادم تنهایی انجام بدیم

اما چیزی که هست من تا حالا برا حجم زیاد و آبکشی عدس پلو نپختم نمی دونم عدس و جدا بپزم و بعدا با برنج دم کنم یا نه برنج و عدس و همزمان با هم بپزم و آبکش کنم   اگه میتونید کمکم کنید و مطمئن باشید تک تکتون فراموش نمیکنم و حتما دعا میکنم البته اگه قابل باشم