اصلا اعصاب ندارم عصبانی

یعنی چی که یه سایت آپلود ساده عکس رو فیلتر میکنن

عصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانیعصبانی