سلام

هوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهورا

به زودی در این مکان دوماد خان نیز جز نویسندگان این وبلاگ می شود و از آنجایی که دستی در نوشتن دارد خواندن مطالبش خالی از لطف نیست

هوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهورا